ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 27°C
Vējš: 4m/s

Statūti

Apstiprināti LSF Kopsapulcē Rīgā, 2016. gada  22. septembrī

1. Nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Slēpošanas federācija” (saīsināti un turpmāk tekstā – LSF). Biedrības nosaukums angļu valodā ir „Latvian Ski federation”.

2. Vispārīgie noteikumi.

2.1. LSF ir patstāvīga biedrība Latvijas Republikā. LSF biedri ir juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta ar slēpošanas sporta un snovborda veidiem, kas veicina slēpošanas, snovborda, tajā skaitā  Starptautiskā Slēpošanas federācijā (FIS) atzīto sporta veidu attīstību. LSF saskaņā ar Sporta likumu ir tiesības vadīt un koordinēt darbu slēpošanas sporta veidos valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā - Starptautiskās Slēpošanas federācijā (FIS).
2.2. LSF darbība ir atjaunota 1992. gada jūnijā.
2.3. LSF kopš 1992. gada jūnija ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) biedrs.
2.4. Savā darbībā LSF vadās no Latvijas Republikas tiesību normām, saviem Statūtiem, ievēro FIS Statūtus, noteikumus un nolikumus, Olimpiskās hartas principus, Pasaules Antidopinga kodeksu un antidopinga konvencijas prasības.
2.5. LSF var iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības. Tā var būt kā prasītāja un atbildētāja tiesā, saimnieciskajā tiesā un šķīrējtiesā ar visām no civilprocesuālās likumdošanas izrietošām tiesībām.
2.6. LSF atbild par savām saistībām ar savu īpašumu, tā neatbild par savu juridisko biedru saistībām, tāpat kā tie neatbild par LSF saistībām.
2.7. LSF attiecībā uz saviem kolektīvajiem biedriem realizē mērķus un uzdevumus, kurus tie ir labprātīgi deleģējuši LSF atbilstoši šiem Statūtiem.

3. LSF mērķis.

3.1. Biedrības mērķis ir slēpošanas sporta veidu attīstīšana Latvijā, koordinējot slēpošanas sporta veidu organizācijas, veicinot tajās mācību – treniņu darbu, koordinējot, atbalstot un organizējot slēpošanas sporta veidu sacensības Latvijā, nodrošinot izlašu komandu piedalīšanos un pēc iespējas labākus startus Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās, veicinot slēpošanas sporta bāzu izveidi un funkcionēšanu, veicinot sadarbību ar sporta izglītības iestādēm sporta speciālistu sagatavošanā, kā arī pārstāvot Latvijas slēpošanas sporta veidus Starptautiskajā Slēpošanas federācijā (FIS).

4. LSF darbības termiņš.

4.1. LSF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5. Biedru iestāšanās LSF, izstāšanās un izslēgšanas kārtība.

5.1. Par LSF biedru var būt LR Uzņēmumu reģistrā vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas, kuru darbības joma ir slēpošanas sporta veidi.
5.2. Katram LSF biedram biedru sapulcē ir viena balss.
5.3. Lai kļūtu par LSF biedru, jāiesniedz LSF valdei iesniegums. Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LSF valde.
5.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu LSF pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt LSF sapulcei. Ja arī LSF sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LSF biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
5.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LSF vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot par to valdei.
5.7. Biedru var izslēgt no LSF ar valdes lēmumu, ja:
5.7.1. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.7.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
5.7.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
5.7.4. biedrs neveic biedru naudas iemaksas valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.
5.8. Jautājumu par LSF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

6. LSF biedru tiesības un pienākumi.

6.1. LSF biedram ir tiesības ar tā pārstāvju starpniecību:
6.1.1. būt pārstāvētam LSF sapulcē;
6.1.2. izvirzīt pārstāvjus ievēlēšanai LSF valdē;
6.1.3. pieprasīt un saņemt regulāru informāciju par LSF valdes darbu, pieņemtajiem lēmumiem un citiem dokumentiem, tai skaitā iepazīties ar visu LSF amatpersonu un struktūrvienību protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
6.1.4. piedalīties visos LSF organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LSF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
6.2. LSF biedru pienākumi ir:
6.2.1. ievērot LSF Statūtus, Olimpiskās Hartas principus, Pasaules Antidopinga Aģentūras (WADA) un Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus, pildīt LSF sapulces un valdes lēmumus;
6.2.2. sniegt informāciju par savu darbību LSF valdes noteiktajos termiņos;
6.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt LSF mērķu un uzdevumu realizēšanu.
6.2.4. maksāt biedru naudu LSF valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.

7. LSF biedru sapulce.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā LSF lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ar pārstāvju starpniecību ir tiesīgi piedalīties visi LSF biedri.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta reizi gadā.
7.4. Biedru ārkārtas sapulce var tikt sasaukta pēc valdes priekšsēdētāja vai valdes iniciatīvas, ja par to nobalsojušas divas trešdaļas no valdes, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulces sasauc LSF valde. Valde biedriem paziņo sapulces norises laiku un vietu, darba kārtību ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas .Par sapulces sasaukšanu un tās dienas kārtībā iekļautiem jautājumiem tiek paziņots ievietojot sludinājumu LSF oficiālajā mājas lapā www.infoski.lv.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. LSF valde.

8.1. LSF izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.
8.2. Valde nodarbojas ar sapulces lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences robežās laikā starp sapulcēm. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Jebkuram valdes loceklim ir tiesības sasaukt valdes sēdi, norādot dienas kārtībā izskatāmos jautājumus.
8.3. Valdes locekļus ievēl LSF biedru sapulce. LSF biedru sapulces kompetencē ir ievēlēt valdes priekšsēdētāju. LSF valde un valdes priekšsēdētājs tiek ievēlēts uz četriem gadiem.
8.4. Pēc valdes priekšsēdētāja priekšlikuma, no valdes locekļu vidus, valde apstiprina vienu valdes priekšsēdētāja vietnieku. Valdes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto valdes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā. Valde savā starpā sadala valdes locekļu kompetenci.
8.5. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks LSF pārstāv bez ierobežojumiem.
8.6. Pārējie valdes locekļi savas atbildības robežās drīkst pārstāvēt LSF kopā ar vismaz vēl vienu valdes locekli.
8.7. LSF valde:
8.7.1. sasauc LSF biedru sapulces;
8.7.2. pēc valdes priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina LSF ģenerālsekretāru;
8.7.3. rīkojas ar bankas kontā esošajiem LSF līdzekļiem un pārvalda un rīkojas ar LSF mantu un tiesībām;
8.7.4. valdei ir tiesības noteikt LSF biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību;
8.7.5. apstiprina un ieceļ zvērinātu revidentu.
8.8. LSF valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem.
8.9. LSF valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir prezidenta balss.
8.10. LSF valdes sēdes ir atklātas.
8.11. LSF valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu. Rakstveida balsojumu valdes locekļi var izdarīt elektroniski nosūtot paziņojumu uz LSF oficiālo e-pasta adresi [email protected]
8.12. Valdes loceklim ir tiesības saņemt atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu. Atlīdzības apmēru nosaka ar biedru sapulce.
8.13. Sadarbībā ar ārvalstu organizācijām, valdes priekšsēdētājs var izmantot nosaukumu – prezidents, bet valdes priekšsēdētāja vietnieks – viceprezidents. Šāda amata nosaukuma lietošana neietekmē valdes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumus.

9. LSF ģenerālsekretārs.

9.1. LSF ģenerālsekretārs pilda LSF valdes rīkojumus un ir atbildīgs par LSF informācijas apmaiņu, lietvedības uzskaiti, nodrošina LSF biroja darbu.
9.2. LSF ģenerālsekretārs ir algots darbinieks. Ģenerālsekretāru pieņem darbā un atbrīvo no darba LSF valde. Valde nosaka ģenerālsekretāra atalgojuma apmēru.

10. LSF darba komisijas.

10.1. Ar nolūku vadīt un koordinēt LSF aktivitātes katrā konkrētā sporta veidā LSF valde apstiprina sporta veida patstāvīgās vai vienreizējās (konkrēta mērķa sasniegšanai) darba komisijas. Komisiju uzdevums ir sagatavot valdei priekšlikumus nozīmīgu sporta dzīves jautājumu izlemšanai.
10.2. Patstāvīgās darba komisijas tiek apstiprinātas sekojošos sporta veidos: distanču slēpošanā, snovbordā, kalnu slēpošanā. Citos sporta veidos patstāvīgās vai vienreizējās komisijas valde var veidot pēc konkrētā sporta veida, LSF biedra, pārstāvja priekšlikuma.
10.3. Valde var veidot vienreizējas darba komisijas nozīmīgu sacensību un citu aktivitāšu rīkošanai.
10.4. Veidojot komisiju valde no valdes locekļu vidus atbilstoši kopsapulces lēmumam par valdes locekļu kompetences sadalījumam nosaka atbildīgo par komisijas darbu.
10.5. Komisiju sastāvā var iesaistīt personas, kas nav LSF biedru pārstāvji.
10.6. Komisijas savas darbības nodrošināšanai var veidot apakškomisijas un citas organizatoriskas struktūras, kā arī var piesaistīt savā darbā ekspertus un lietpratējus .Darba komisija var izstrādāt nolikumu, kas reglamentē komisijas darbu, nolikumu paraksta atbildīgais valdes loceklis un iesniedz LSF valdei.
10.7. Komisijas darbam ir konsultatīvs raksturs un nevienam no komisijas locekļiem, izņemot atbildīgi par komisijas darbu LSF valdes locekli, nav tiesības pārstāvēt LSF attiecībās ar tiešām personām vai LSF vārdā pieņemt lēmumus un parakstīt dokumentus.
10.8. Patstāvīgo komisiju galvenie uzdevumi ir sagatavot priekšlikumus LSF valdei Par sekojošiem jautājumiem:
10.8.1. sezonas Latvijas Čempionātu sacensību kalendāru un nolikumiem;
10.8.2. par dalību starptautiskās sacensībās (sezonas sacensību kalendārs, atlases kritēriji);
10.8.3. Latvijas izlases sastāvs, veidošanas noteikumi, atlases kritēriji;
10.8.4. Latvijas izlases treniņu darba plāns.
10.9. Darba komisijas priekšlikumus valdei iesniedz rakstveidā, darba komisijas priekšlikumu/-us paraksta atbildīgais valdes loceklis.

11. LSF gada pārskats.

11.1. Pēc pārskata gada beigām LSF valde sagatavo biedrības gada pārskatu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un citiem normatīvajiem aktiem.
11.2. Biedrības gada pārskatu, saimniecisko un finansiālo darbību LSF pārbauda zvērināts revidents. Zvērinātu revidentu ieceļ LSF ar pilnvaru termiņu uz vienu saimniecisko gadu. Biedrības biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu, saņemt ziņas no valdes ieceltā revidenta, kas saistītas ar gada pārskatu un citu biedrības saimniecisko un finansiālo darbību.
11.3. Katru gadu LSF valde gada pārskatu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un reģistra iestādei.

12. LSF saimnieciskā darbība un finanses.

12.1. LSF ir savi naudas līdzekļi, īpašums un citas materiālās vērtības.
12.2. LSF budžetu veido:
12.2.1. Valsts budžeta līdzekļi, kas uz līguma pamata ar LR vadošo valsts sporta institūciju vai kādu citu organizāciju tiek nodoti LSF rīcībā.
12.2.2. Maksājumiem, kas saņemti par LSF izsniegtām licencēm.
12.2.3. Ienākumi no LSF rīkotajiem pasākumiem.
12.2.4. Ienākumi no sporta inventāra, LSF atribūtikas, licenču un izdoto materiālu pārdošanas un iznomāšanas.
12.2.5. Juridisko un fizisko personu dotācijas un ziedojumi.
12.2.6. Atlīdzības par izdarītajiem pakalpojumiem un citi likumīgi ienākumi.
12.3. LSF darbības rezultātā iegūtie ienākumi tiek izmantoti slēpošanas sporta veidu attīstībai Latvijas Republikā un citiem Statūtos paredzētajiem mērķiem.

13. LSF darbības izbeigšana.

13.1. LSF darbību var izbeigt LSF sapulce, ja par to ir nobalsojuši vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem delegātiem, kā arī tiesas lēmumu vai citos likumā paredzētajos gadījumos.

LSF valdes priekšsēdētājs              
Vairis Brīze

Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv