ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 13°C
Vējš: 0m/s

Jaunumi

29 • 12 • 2022

Jaunatnes kauss 2023 1. posms

Saistītā informācija

Jauniešu kauss 2023

Frīstaila slēpošana un snovbords 1. posms


Programma

Vieta un datums:

„Baldones Jibpark” Baldones lauku teritorija (Baldones waterjump at Waze aplikācijā), Latvia 07.01.2022

Laika Grafiks:

Laiks

Darbība

10:00 – 11:00

Sacensību dalībnieku reģistrācija

10:00 – 11:30

Brīvie treniņi

11:30 – 11:45

Sacensību dalībnieku un treneru sapulce

11:45 – 12:00

Parka kopšana

12:00 – 13:00

Snovborda kvalifikācija  (Meitenes – Jaunieši – Juniori)

13:00 – 13:20

Parka kopšana

13:30 – 14:30

Frīstaila slēpošanas kvalifikācija (Meitenes – Jaunieši – Juniori)

14:30 – 15:50

Parka kopšana, rezultātu apreķināšana

16:00 – 16:45

Snowboard fināli

16:45 – 17:30

Parka kopšana

17:00 – 17:45

Frīstaila slēpošanas fināli

18:30

Apbalvošana

Sacensību programma ir provizoriska un var tikt mainīta sacensību gaitā, vadoties pēc dalībnieku skaita vai laikapstākļiem.

Dalībnieki

Dalībnieki sacenšas divos sporta veidos (frīstaila slēpošanā un frīstaila snovbordā) un tiek sadalīti sekojošās grupās:

·         Jaunieši (2016. gadā dzimuši līdz 2012. gada dzimuši)

·         Juniori (2011. gadā dzimuši līdz 2005. gadā dzimuši)

·         Meitenes (2016. gadā dzimušas līdz 2005. gadā dzimušas) 

Sacensību parks un formāts

Sacensības norisināsies  „Baldones Jibpark”. Parks ir veidots no zemes ieskrējiena plaukta un nosēdiena, uz kura ir izvietoti dažādi slaidošanas elementi. Lai nokļūtu uz sacensību starta ir jākāpj ar kajām.

Kvalifikācijā dalībnieki tiks sadalīti grupās pa 5 – 7 cilvēki, un katrai grupai tiks dotas 15 – 20 minūtes. Dalībniekiem jāceņšas uztaisīt pēc iespējas vairāk triki.

Finālos varēs piedalīties 5 – 7 labākie dalībnieki, kuriem tiks dotas 15 – 20 minūtes, kuru laikā jāizpilda savi 3 labākie triki.

Tiesneši visus dalībniekus gan kvalifikācijā, gan finālos vērtē 100 punktu skalā. Kvalifikācijā tiek vērtēts kopējais iespaids, bet finālos par katru triku dalībnieks var iegūt maksimums 33.33 punktus.

Sīkāk par sacensību formātu un tiesāšanas kritērijiem tiks paziņots sacensību dalībnieku un treneru sapulcē.

Pieteikšanās

Pieteikšanās norisinās elektroniski šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7AFUi10HYz4DbABMIXcwU0fW2h4rDYbNhfD-5XEPWx-b75w/viewform Dalībnieku reģistrācijā dalībniekam obligāti jābut aizpildītai sacensību dalībnieka deklerācijai, to var iegūt šeit: https://www.infoski.lv/files/lsf_deklaracija_2018_786e0.pdf  Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, uz reģistrāciju jāierodas kopā ar vecāku, likumīgo aizbildni, treneri vai pārstāvāmo.

Atbalstītāji un apbalvošana

Sacensībās tiks apbalvoti katras grupas 3 labākie dalībnieki. Šīs sacensības atbalsta un balvas būs sarūpējuši: Veikas „Burusports” ar brendiem „Head” un „Dakine”, „Vauhti” slēpošanas un snovborda kopšanas līdzekļi,. Vēl sacensību uzvarētāji tiks apbalvotie ar kausiem un diplomiem. Pasākumā par gardu maltīti būs parūpējies „Augs” kafe.

Dalības maksa

Sacensību dalības maksa ir 15 eiro, tā sevī ietver arī ieejas maksu „Baldones Jibpark” sacensību dienai. Dalības maksa jāmaksā veicot dalībnieka reģistrāciju ar pārskaitījumu uz šo bankas kontu: A / S Swedbank Konts: LV60HABA0551052122760 Latvijas Slēpošanas federācija, maksājuma maksājuma uzdevumā norādot: Maksa par dalību Jauniešu kauss 1. Posms (dalībnieka vārds, uzvārds un dzimšanas datums).

Covid-19

Sacensības norisinās vadoties pēc Latvijas republikas Ministru kabineta noteiktajiem Covid-19 drošības pasākumiem. Sacensību dalībniekiem un skatītājiem ir pienākums tos ievērot!

 

ENG

The youth cup 2022

Freestyle skiing and snowboarding 1. stage

The program

Place and date:

„Baldones jibpark” Baldone rural area (Baldones waterjump at Waze application), Latvia 07.01.2022

Timetable:

Laiks

Darbība

10:00 – 11:00

Registration of competition participants

10:00 – 11:30

Free trainings

11:30 – 11:45

Meeting of competition participants and coaches

11:45 – 12:00

Park reshape

12:00 – 13:00

Snowboard Qualification (Girls - Youth - Juniors)

13:00 – 13:20

Park reshape

13:30 – 14:30

Freestyle Skiing Qualification (Girls - Youth - Juniors)

14:30 – 15:50

Park reshap calculation of results

16:00 – 16:45

Snowboard finals

16:45 – 17:30

Park reshap

17:00 – 17:45

Freeski finals

18:30

Awarding

The competition program is preliminary and can be changed during the race, depending on the number of participants or the weather.

Participants

Participants compete in two sports (freestyle skiing and freestyle snowboarding) and are divided into the following groups:

• Kids (born in 2016 to 2012)

• Juniors (born in 2011 to born in 2005)

• Girls (born in 2016 to born in 2005)

Race Park and format

The competition will take place in "Baldones Jibpark". The park consists of a ground shelf and a sediment on which various sliding elements are located. To get to the start of the competition you have to climb on foot.

  In the qualification, participants will be divided into groups of 5 - 7 people and each group will be given 15 - 20 minutes. Participants should try to do as many tricks as possible.

The 5 - 7 best participants will be able to take part in the finals and will be given 15 - 20 minutes. During which you have to perform your 3 best tricks.

The judges evaluate all participants in both the qualification and the finals on a 100-point scale. The overall impression is evaluated in the qualification, but in the finals the participant can get a maximum of 33.33 points for each trick.

The details of the competition format and judging criteria will be announced at the meeting of the competition participants and coaches.

Applying

The application is made electronically here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7AFUi10HYz4DbABMIXcwU0fW2h4rDYbNhfD-5XEPWx-b75w/viewform link  In the registration of participants, the participant must have a completed declaration of the competitor, it can be obtained here: https://www.infoski.lv/files/lsf_athletes_statement_2018_en_cefeb.docx  Participants under the age of 18 must be registered with a parent, legal guarian, coach or principal.

Sponsors and awards

The 3 best participants in each group will be awarded. The competition will be supported by: „Burusports”with „Head”and „Dakine” brands, „Vauhti” ski and snowboard care products, The winners of the competition will also be awarded with cups and diplomas. „Auga” kafe will take care of a delicious meal at the event.

Entry fees

The participation fee for the competition is 15 euros, it also includes the entrance fee for the "Baldones jibpark" competition day. The participation fee must be paid when registering the participant with the transfer to the following A / S Swedbank account: LV60HABA0551052122760 Latvijas Slēpošanas federācija, indicating in the payment order: Fee for participation Youth Cup Stage 1 (participant's name, surname and date of birth)

Covid-19

The competition is organized foliwing the Covid-19 security measures set by the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia. Competitors and spectators are obliged to follow them!

The competition is organized by: "Latvian Ski federation"

The competition is supported by: "Burusports", "Head", "Dakine", "Ride", "Vauhti".

See you at the competition!

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv