ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 2°C
Vējš: 2m/s

Jaunumi

24 • 01 • 2022

LSF argumenti lēmumam par otro olimpisko ceļazīmi

Saistītā informācija

Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 2022. gada 19. janvāra valdes lēmums no dalības ziemas olimpiskajās spēlēs distanču slēpošanā Pekinā atsaukt iepriekš nominēto Induli Bikši izraisījis vairākus notikumus un skaļus paziņojumus, kas prasa sīkāku skaidrojumu. Jo vairāk tāpēc, ka daļa mediju, “skaidrojot patiesību”, uzklausa tikai vienas puses (Induļa Bikšes) viedokļus, kas šķiet sensacionāli, bet ir nepamatoti.

Pēc Induļa Bikšes protesta Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomiteja aicināja LSF valdi atkārtoti izskatīt jautājumu par otro ceļazīmi distanču slēpošanā vīriešiem, uz kuru pretendē Roberts Slotiņš un Indulis Bikše. Šajā lēmumā arī norādīts, ka “par sportistu nominēšanu dalībai Olimpiskajās spēlēs pilnā mērā gan praktiski, gan tiesiski ir atbildīga attiecīgā sporta veida federācija”.

LSF valdes ārkārtas sēdē (svētdien, 23. janvārī), kurā pēc LOK ieteikuma piedalījās arī LOK IK pārstāvji Edgars Pukinsks un Gunta Vaičule, Indulis Bikše un viņa tēvs un treneris Zintis Bikše turpināja nepatiesi apgalvot, ka neesot bijis pieejams nekāds LSF finansējums, esot sūtīti daudzi e-pasti, uz kuriem nav saņemtas atbildes, LSF lēmumi tiekot pieņemti slepenībā. Esot slikta komunikācija ar LSF valdi, Bikšes tai neuzticoties. Indulis Bikše norādīja, ka olimpiskajām spēlēm esot gatavs, bet sastrādāties ar komandu būšot grūti, neesot zināms, vai došot gatavot slēpes LSF personālam. Uzzinājis par pieejamo finansējumu no Madonas pašvaldības, vērsies policijā un presē, jo “vērsties policijā un arī publiski – tas esot efektīvi”.

Vēl 18. janvārī portālā la.lv Bikše turpināja melot: “Šosezon no federācijas neesam saņēmuši nevienu centu.” Dokumenti liecina ko citu. Starp LSF no vienas puses un Induli Bikši (kā sportistu) un Zinti Bikši (kā treneri), no otras puses, noslēgts Sadarbības līgums par 2021/2022 sezonas atbalstu 2500,00 eiro apmērā, kas izmaksājams nolūkā veicināt sporta un Olimpiskās kustības attīstību Latvijā, sekmīgi realizējot Olimpisko spēļu sagatavošanās programmu. Līguma 3.1. punkts nosaka, ka “Sportists un Treneris sniedz Federācijai visas atskaites par Programmas ietvaros piešķirtā finansējuma izlietojumu katra kalendārā mēneša laikā līdz tam sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam, iesniedzot šādas atskaites saskaņā ar Federācijas apstiprinātu atskaites formu un pievienojot tām finanšu līdzekļu izlietojumu apstiprinošu grāmatvedības pirmdokumentu kopijas.”

Pēc LSF grāmatvedības datiem 10.11.2021. Indulis Bikše iesniedzis avansa pieprasījumu un no LSF uz avansa pieprasījumā norādīto bankas kontu saņēmis 2500,00 eiro avansu mācību treniņnometnei Somijā un dalībai PK posmā Rukā, par kura izlietojumu vēl līdz 19.01.2022. valdes sēdei nebija iesniegta atskaite.

Arī 23. janvāra valdes sēdē Zintis Bikše norādīja, ka LSF finansējumu nav saņēmis. Bet 21. janvārī LSF beidzot bija nosūtīta atskaite (tiesa, nepilnīga) par piešķirtā finansējuma izlietošanu, t.i. Bikšes ar savām darbībām bija atzinuši finansējuma saņemšanu.

LSF grāmatvedības dati liecina, ka 2020. gadā uz Induļa Bikšes bankas kontu kopumā pārskaitīti 1800,00 eiro, bet 2021. gadā kopumā jau 4000,00 eiro. Vai tiešām šī nauda Bikšēm nav “ne centa” vērta?!

Zintis Bikše 17. janvāra vēstulē LOK nepatiesi apgalvo, ka “LSF ir nepamatoti piesavinājusies un nav informējusi, par Indulim Bikšem finansējumu, kuru Madonas novada pašvaldība piešķīra jau decembra sākumā ar mērķi gatavoties OS.”

Saskaņā ar LSF grāmatvedības datiem, no Madonas pašvaldības saņemts finansējums četru sportistu atbalstam, kopā 4000,00 eiro apmērā. Pašvaldība vienmēr informējusi sportistus, kuru atbalstam piešķirti līdzekļi. Šajā gadījumā trīs sportisti par finansējumu ir informēti, pieprasījuši un saņēmuši, viens no tiem pieprasīs vēlāk. No Induļa Bikšes pieprasījums nav saņemts. Madonas pašvaldības finansējums 1000,00 eiro apmērā nav izmaksāts. Ne Indulis Bikše, ne Zintis Bikše nav vērsies LSF ar atbilstošu jautājumu pirms došanās uz policiju un ziņu sniegšanas presei.

LSF valde kategoriski iebilst pret jebkādām publiskām darbībām, pirms vēršanās LSF, tikai tāpēc vien, ka kādam tas var šķist “efektīvi”. LSF arī kategoriski nepiekrīt, publiski izteiktajam apgalvojumam, ka LSF lēmumi tiekot pieņemti slepeni, jo visi LSF lēmumi ir pieejami publiski, jebkuram sportistam iespējams piedalīties LSF darbībā gan pastāvīgo komisiju sastāvā, gan arī piesakoties atsevišķu jautājumu izskatīšanai.

Kopš 2011. gada visi LSF sporta veidu sportisti pirms sportista licences izsniegšanas paraksta un iesniedz Sportista deklarāciju, kas ietver arī šādu apliecinājumu: “Es apņemos bez iepriekšējas saskaņošanas ar LSF (ģenerālsekretāru, LSF attiecīgās slēpošanas sporta veida komisijas vadītāju, LSF prezidentu), nesniegt un nepaust nekāda veida oficiālu informāciju vai paziņojumus trešajām personām (žurnālistiem, amatpersonām), kas tiešā vai netiešā veidā attiecināmi uz LSF vai var kaitēt LSF autoritātei.”

Šādu Sportista deklarāciju ir sniedzis arī Indulis Bikše.

Sporta likuma 3. panta 2. punktā ietvertais pamatprincips nosaka, ka sportā ievērojams “godīgas spēles princips, kas noteic, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā jārūpējas par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, kā arī jācīnās pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, pret fizisku un morālu rupjību;”

Latvijas Olimpiskās komitejas Ētikas kodekss nosaka, ka Godīga spēle – tas ir daudz vairāk nekā vienkārša likumu un sporta sacensību noteikumu ievērošana. Tā ietver sevī savstarpēju cieņu, sportiskā gara un draudzības jēdzienus, tā ir ne tikai uzvedības, bet arī domāšanas veids.

LSF valde uzskata, ka Godīgās spēles principi ir attiecināmi ne tikai uz konkrēto sportisko aktivitāti, bet arī attiecībā uz visām darbībām un komunikāciju, ko sportists un tā pārstāvji veic gan saistībā ar sportu, gan ārpus sporta aktivitātēm. Nepatiesu apmelojošu publisku ziņu sniegšana par sporta federāciju nodara kaitējumu ne tikai sporta federācijai, bet arī Olimpiskajai kustībai un sabiedrībai kopumā. Sportistam, kā jebkuram sabiedrības loceklim, ir tiesības izteikt publiski savu viedokli, bet, kā publiskai personai, sportistam ir jāapzinās un jānes atbildība par savu izteikumu ietekmi uz sabiedrības viedokli.

Šādi nepatiesi apgalvojumi publiskā vidē negatīvi ietekmē esošo un iespējamo sadarbību ar jebkāda veida atbalstītājiem. Tādēļ šāda rakstura darbības LSF uztver kā kaitnieciskas arī pret citiem federācijas biedriem, kuru intereses LSF ir jāaizstāv.

Godīgas spēles princips ietver arī pienākumu atzīt savas kļūdas un labot tās atbilstošā veidā. Izskatot konkrēto jautājumu 23. janvāra ārkārtas sēdē, LSF valde konstatēja, ka Indulis Bikše un viņa treneris/pārstāvis Zintis Bikše neatzīst savus nepatiesos publiskos izteikumus un tos nekāda veidā neatsauc.

Ne LSF statūtos, ne biedru kopsapulces lēmumos nav noteikta speciāla kārtība attiecībā uz olimpisko kvotu izmantošanu. Lēmumus attiecībā uz visu sporta veidu kvotu izmantošanu izlemj valde, kurā ir pārstāvēti visi slēpošanas sporta veidi, tā nodrošinot to, ka lēmumi ir izsvērti un neatkarīgi. Lēmumu par Induļa Bikšes atsaukšanu no dalības Olimpiskajās spēlēs Valde pieņēma vienbalsīgi. Arī pēc atkārtotas jautājuma izvērtēšanas neviens no Valdes locekļiem nebija mainījis savu viedokli.

LSF valde konstatēja, ka Indulis Bikše un viņa treneris/pārstāvis Zintis Bikše, atkārtoti publiski sniedzot nepatiesas ziņas, ir pieļāvis rupju Starptautiskās Olimpiskās komitejas Ētikas kodeksa 10. panta, Latvijas Olimpiskās komitejas Ētikas kodeksa ievada daļas un 1.4. punkta, Sporta likuma 18. panta, LSF Sportista deklarācijas pārkāpumu, un nolemj:

1.1. atstāt negrozītu LSF valdes 19.01.2022 lēmumu par nepatiesu ziņu izplatīšanu un Latvijas Slēpošanas federācijas tēla graušanu, konstatējot, ka Induļa Bikšes un Zinta Bikšes rīcība Olimpiskajās spēlēs radīs negatīvu ietekmi uz distanču slēpošanas un Latvijas komandas mikroklimatu, kas varētu nest negodu ne tikai Latvijas Slēpošanas federācijai, bet arī Latvijas komandai un Latvijas tēlam kopumā, no dalības 2022.  gada ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā atsaukt iepriekš nominēto Induli Bikši;

1.2. pamatojoties uz LSF atlases kārtību dalībai XXIV ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā distanču slēpošanā kā nākamo pēc atlasē iegūtajiem punktiem apstiprināt Robertu Slotiņu.

Tādējādi distanču slēpošanā Latviju ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā pārstāvēs Patrīcija Eiduka, Baiba Bendika, Kitija Auziņa, Samanta Krampe, Estere Volfa, Raimo Vīgants un Roberts Slotiņš.

1 Komentāri

Es, Zintis Bikše, skaidroju, ka runa bija tieši par LSF finansējumu gatavojoties 2021/2022 sezonai, es to rēķinu no pavasara līdz pavasarim, tad sanāk, ka šajā sezonā:

No LOV - 2500 eiro - 11.11.2021
No LSF - 0 eiro

Par pašvaldības finansējumu, man nebija informācijas, kaut gan 14.12.2021 tiku zvanījis Gunāram Ikauniekam, par naudas nepieciešamību, kurš atbildēja, ka viņam jākonsultējas ar Dināru Doršu. Atbildi atpakaļ nesaņēmu.
25 • 01 • 2022 / 16:37
Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Atbalstītāji
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv